Brands

Partner

Print

ปัตตานี - ก.อุตสาหกรรม ร่วม ก.พลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมนารณรงค์ให้ส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการ "ประหยัดไฟช่วยไทย ลดใช้พลังงาน"

Read more...
 
Print

สจล.รุดหน้านำนวัตกรรมสร้างความสุขแก่ชุมชน ผ่านโครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชนบทลดการใช้พลังงาน พร้อมสร้างนวัตกรรมพลังงานทางเลือกให้แก่ชุมชน ผ่านการติดตั้งการใช้งานระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับพื้นที่ทุรกันดารและไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ศาสตราจารย์ ดร. ถวิล พึ่งมา อธิการบดี

Read more...